Bashkëpunimi në projektin „Hulumtimi i kënaqshmërisë të përdoruesve të Gjykatës – Fuqizimi i kualitetit dhe efikasitetit të drejtësisë II“

Bashkëpunimi në projektin „Hulumtimi i kënaqshmërisë të përdoruesve të Gjykatës – Fuqizimi i kualitetit dhe efikasitetit të drejtësisë II“

Kryetarja e Gjykatës, Ljiljana Stevanović e ka mbajtur takimin me përfaqësuesit e Institutit Kosovar të Drejtësisë i cili në bashkëpunim me Këshillin e Evropës e zbato projektin „ Hulumtimi i kënaqshmërisë të përdoruesve të Gjykatës – Fuqizimi i kualitetit dhe efikasitetit të drejtësisë II“.

Kryetarja e Gjykatës, Ljiljana Stevanović e ka mbajtur takimin me përfaqësuesit e Institutit Kosovar të Drejtësisë i cili në bashkëpunim me Këshillin e Evropës e zbato projektin „ Hulumtimi i kënaqshmërisë të përdoruesve të Gjykatës – Fuqizimi i kualitetit dhe efikasitetit të drejtësisë II“.

Ka shprehur kënaqshmëri të madhe dhe e ka mbështetur bashkëpunimin e Gjykatës në këtë projekt. Me pjesëmarrjen e Gjykatës Themelore në këtë projekt do të kontribohet në ndërtimin e besimit të Gjykatës ndaj qytetarëve, gjithashtu do të kontribohet në përmirësimin e shërbimeve të cilat i ofron Gjykata, e të cilat janë të orientuara ndaj përdoruesve.

Implementimi i këtij projekti do të përshijë aktivitetet në drejtim të anketimit të përdoruesve të Gjykatës. Anketimi do të zbatohet në të dy objektet në të cilat gjindet Gjykata. Aktivitetet përgaditore të projektit janë ndërmarrur tashmë, e aktivitet kryesore do të implementohen nga Janari i vitit 2022.