Ljiljana Stevanovic zgjidhet Kryetare e Gjykatës Themelore të Mitrovicës.

Ljiljana Stevanovic zgjidhet Kryetare e Gjykatës Themelore të Mitrovicës.

Anëtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, me votim të fshehtë, me 01 Nëntor 2021 kanë zgjedhur gjyqtaren Ljiljana Stevanović, Kryetare të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, mandati i së cilës është pesë (5) vjeçar.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) ka vendosur që gjyqtaren Ljiljana Stevanović të emëron si Kryetare e Gjykatës Themelore në Mitrovicë.

Pas shqyrtimit të kujdesshëm të raportit dhe të gjitha rekomandimeve të Komisionit për vlerësimin e intervistave dhe rekomandimeve të kandidatëve dhe pas zhvillimit së procesit të votimit, Këshilli e ka emëruar gjyqtaren Ljiljana Stevanović si Kryetare të Gjykatës Themelore në Mitrovicë, mandati i së cilës do të zgjasë pesë (5) vite duke filluar. nga 1 nëntori 2021.

Presidentja e emëruar rishtazi u shpreh se përpiqet të kontribuojë sa më shumë në përmirësimin e sundimi i ligjit, i cili është themeli i respektimit të të drejtave të njeriut dhe demokracisë në çdo shoqëri. Ajo shtoi se është me rëndësi kyçe që qytetarët të kenë besim të plotë në sistemin gjyqësor dhe se gjykatat duhet të jenë sa më të arritshme dhe puna e tyre sa më efikase në zgjidhjen e kontesteve.