OJQ-ja ACDC nënshkruan kontrata për të mbështetur më tej përkthyesit dhe bashkëpunëtorët ligjorë

OJQ-ja ACDC nënshkruan kontrata për të mbështetur më tej përkthyesit dhe bashkëpunëtorët ligjorë

OJQ-ja ACDC nënshkruan kontrata për të mbështetur më tej përkthyesit dhe bashkëpunëtorët ligjorë në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës. Si pjesë e projektit të mbështetur nga UNMIK, OJQ ACDC nënshkroi kontrata me dhjetë përkthyes dhe katër bashkëpunëtorë ligjorë dhe Gjykatën Themelore të Mitrovicës dhe një bashkëpunëtor ligjor në Divizionin e Apelit në Mitrovicën e Veriut,…

OJQ-ja ACDC nënshkruan kontrata për të mbështetur më tej përkthyesit dhe bashkëpunëtorët ligjorë në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës. 
Si pjesë e projektit të mbështetur nga UNMIK, OJQ ACDC nënshkroi kontrata me dhjetë përkthyes dhe katër bashkëpunëtorë ligjorë dhe Gjykatën Themelore të Mitrovicës dhe një bashkëpunëtor ligjor në Divizionin e Apelit në Mitrovicën e Veriut, të cilët po punojnë në përkthimin dhe përzgjedhjen e dosjeve të çështjeve që synojnë zvogëlimi i lëndëve të prapambetura.

Kontratat u nënshkruan për periudhën gjashtë mujore – nga shtatori 2020 deri në shkurt 2021.Ky aktivitet është pjesë e veprimtarisë programore të UNMIK-ut, e cila fillimisht filloi në nëntor 2018 dhe u zgjat shumë herë bazuar në rezultatet e arritura dhe që synon të ndihmojë institucionet gjyqësore në veri të Kosovës në zvogëlimin e rasteve të prapambetura.

Kryetari i Gjyqtarit të Gjykatës Themelore Nikola Kabashiq dhe Kryetari i Gjykatës së Apelit në Mitrovicën e Veriut shprehën vlerësimin e tyre të thellë për mbështetjen e vazhdueshme të UNMIK-ut përmes OJQ-së ACDC si Partner Zbatues. Ata theksuan rëndësinë e projektit për punën e gjyqësorit në veri të Kosovës. Gjithashtu, të gjithë përkthyesit dhe bashkëpunëtorët juridikë shprehën vlerësimin e tyre për mbështetjen.Përveç mbështetjes për përkthyesit dhe bashkëpunëtorët ligjorë, projekti do të përfshijë ngritjen e një salle tjetër gjyqësore në Gjykatën Themelore të Mitrovicës dhe trajnime për avokatë të rinj nga komunitetet jo-shumicë në Kosovë, për të lehtësuar përfshirjen e tyre në praktikën ligjore.