Obaveštenje za građane i korisnike suda

Obaveštenje za građane i korisnike suda

OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Председник суда Никола Кабашић, на основу члана 14 став 1 и 2 тачка 2.2 Закона о судовима Број:06/Л-054 и члана 4 Уредбе о унутрашњој организацији судова, а поводом одлуке Судског савета Косова Број 53/2020 од 15.03.2020. године за

      СУ.бр.65/2020

                                                                                      Дана 16.03.2020. године

OСНОВНИ СУД У МИТРОВИЦИ, Председник суда Никола Кабашић, на основу члана 14 став 1 и 2 тачка 2.2 Закона о судовима Број:06/Л-054 и члана 4 Уредбе о унутрашњој организацији судова, а поводом одлуке  Судског савета Косова Број 53/2020 од 15.03.2020. године за предузимање мера након потврђених позитивних случајева заражених коронавирусом Covid-19, одржао је хитан Колегијум са Надзорним судијама, руководећом администрацијом суда и делом судија Основног суда у Митровици дана 16.03.2020. године, и након тога донео следећу:

О Д Л У К У

I   Све активности у оквиру Основног суда у Митровици, са судским огранцима у Србици, Вучитрну, Зубином Потоку и Лепосавићу се смањују на минимум,  односно на  обављање само оних радњи у судским поступцима које су неодложне и хитне природе, као што су мере обезбеђења присуства оптужених – судских притвора или других мера, случајева насиља у породици, као и других хитних случајева који се евентуално могу појавити у кривичним, грађанским, прекршајним и малолетничким судским поступцима.

II Сви од раније заказани судски претреси или рочишта за месец Март 2020. године се отказују,  термини за одређивање нових ће бити накнадно одређени по престанку разлога због којег су отказани, а позиви странкама бити благовремено уручени.

Обавештење о отказивању рочишта и претреса мора бити јавно истакнуто на свим судским објектима Основног суда у Митровици и у подручним судовима у Вучитрну, Србици, Зубином Потоку и Лепосавићу.

III Судски администартор, заменик администратора и помоћници администратора ће сачинити посебан Распоред дежурних судија и административних радника који ће на недељном нивоу обављати хитне судске радње из става I ове Одлуке. Један примерак ће се доставити Председнику суда.

IV Дежурне судије и радници су обавезни да буду доступни на службени телефон сваког дана дежурства 24 часа на дан.

V Све судије и административно особље које није током недељног распореда предвиђено за обављање дежурства, могу бити ангажовани уколико постоји потреба посла и обавезни су да буду у својим кућама и становима и доступни на службени телефон сваког радног дана у време радног времена од 08 до 16 часова.

VI Мере наведене у овој Одлуци ће важити до доношења нове одлуке Председника суда.

VII Одлука ступа на снагу 16. 03.2020. године.

               ПРЕДСЕДНИК СУДА,           


Никола Кабашић