Gjithësejt 41 kandidatë përfundojnë praktikën në Gjykatën Themelore Mitrovicë me degët Vushtrri dhe Skenderaj.

Gjithësejt 41 kandidatë përfundojnë praktikën në Gjykatën Themelore Mitrovicë me degët Vushtrri dhe Skenderaj.

Në Gjykatën Themelore Mitrovicë së bashku me degët e saja në Vushtrri dhe Skenderaj, 41 kandidatë kanë përfunduar punën praktike një vjeqare pa pagës.

U.D Kryetari i kësaj gjykate z. Ali Kutllovci ka falënderuar të gjithë kandidatët për angazhimin kontributin dhe punën gjatë kësaj periudhe një vjeqare.

Vlen të ceket se U.D Kryetari z. Ali Kutllovci gjatë këtij viti të gjithë kandidatëve iu ka siguruar nga 2 paga.